โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายศักดา กมลคุรุสกุล

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

Link ที่เกี่ยวข้อง

1085 Total View 1 View Today
(Visited 208 times, 1 visits today)