๒๒. เครือข่ายเรณูนคร

เครือข่ายเรณูนคร ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านนาบั่ว
๒. โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
๓. โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
๔. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๕. โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
๖. โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
๗. โรงเรียนบ้านคำผาสุก
๘. โรงเรียนบ้านโนนสังข์
๙. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
๑๐. โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1645 Total View 1 View Today
(Visited 143 times, 1 visits today)