โรงเรียนบ้านโคกกลาง

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตั้งอยู่หมูที่ ๗ หมู่บ้านโคกกลาง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ สอ.กฤษณุรัตน์ รัชโน

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

5853 Total View 1 View Today
(Visited 235 times, 1 visits today)