๒๓. โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม

เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๓ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านเหิบ
๒. โรงเรียนบ้านนาม่วง
๓. โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
๔. โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
๕. โรงเรียนบ้านนาบัว
๖. โรงเรียนบ้านหนองกุง
๗. โรงเรียนบ้านหนองแซง
๘. โรเรียนบ้านวังยาง
๙. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
๑๐. โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
๑๑. โรงเรียนบ้านดอนขาว
๑๒. โรงเรียนบ้านนาขาม
๑๓. โรงเรียนลาดสว่างวิทยา

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1301 Total View 1 View Today
(Visited 117 times, 1 visits today)