โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายธวัช บัวชุม

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1606 Total View 1 View Today
(Visited 190 times, 1 visits today)