โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ตั้งอยู่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหินแฮ่ ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ตำบลโคกหินแห่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมีพื้นที่ ๓ แปลง รวม ๓๖ ไร่ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเรณูนคร ๖ กิโลเมตร มีเขตพื้นที่บริการ คือบ้านโคกหินแฮ่หมู่ ๑ หมู่ ๙ หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๒ บ้านนาโดนใหม่ บ้านนาม่วง บ้านหนองแซง บ้านต้องน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๕๔ คน มีข้าราชการครูทั้งหมด ๒๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน  มีนายวันคำ บัวสาย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายเวินมา บัวชุม เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

IMG_9579

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ มุ่งให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นสามารถนำทักษะการเรียนรู้ไปใช้สื่อสารในการดำรงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังจะเห็นได้จากผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

ผลงานนักเรียน
๑. เด็กหญิงแสงเทียน มุลสุรินทร์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๒.เด็กหญิงชุชาดา เดือนขาว รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๓.เด็กหญิงเกศรินทร์ แผ่นสิงห์ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๔. เด็กชายสุรวุฒิ บัวชุม รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๕.เด็กหญิงอิศราภรณ์ แขวงเมือง รางวัลเหรียญเงิน การประกวด นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๖.เด็กชายจักรวาล สีสุธรรม รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๗. เด็กหญิงธิดาดาว ดวลทรัพย์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๘.เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วเก็บคำ รางวัลเหรียญทอง การประกวดเรียงความและคัดลายมือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๙. เด็กหญิงดรุณี หาญเสนา รางวัลเหรียญเงิน การประกวดท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๐. เด็กหญิงนลิตตา ธน ตุ่น รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด อ่านในใจและความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ผลงานครูผู้สอน
๑. นางทิพย์วิมล มาตยะโค ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดชัยภูมิ
๒. นายสิทธิชัย บัวชุม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สาระสุขศึกษาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. นางรองจิตร ภูมิลุน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โครงการเรียนร่วมด้านวิชาการยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”(รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

1541 Total View 1 View Today
(Visited 318 times, 1 visits today)