๒๔. โพนทองหนองย่างนางาม

เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๔ โรง ดังนี้


๑. โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
๒. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๓. โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์
๔. โรงเรียนบ้านนายอน้อย
๕. โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
๖. โรงเรียนบ้านดงบาก
๗. โรงเรียนบ้านดงมะเอก
๘. โรงเรียนนางามวิทยาคาร
๙. โรงเรียนบ้านนายอ
๑๐. โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”
๑๑. โรงเรียนบ้านนาดี
๑๒. โรงเรีนบ้านเหล่าสำราญ
๑๓. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
๑๔. โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1816 Total View 1 View Today
(Visited 243 times, 1 visits today)