โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ หมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่่๓ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายภาณุวัฒน์ ธงยศ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยมม เปี่ยมคุณธรรม” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1150 Total View 2 View Today
(Visited 230 times, 1 visits today)