โรงเรียนบ้านนาดี

โรงเรียนบ้านนาดี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านนาดี ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายนิวชน บัวสาย

นายนิวชน บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ได้รับประทานอาหารเช้าทุกวันทุกคนฟรีโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธินู บูน กรุงเทพฯ (คุณพ่อบุญชัย ทรงธรรมวัฒน์ และคุณแม่นุชนาถ ปวีณะโยธิน)

 

โรงอาหารสะอาด
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาดี

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1502 Total View 1 View Today
(Visited 315 times, 1 visits today)