โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายอภิเดช ศรีหาเศษ

นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1187 Total View 1 View Today
(Visited 222 times, 1 visits today)