๒๕. วังยางพัฒนา

เครือข่ายวังยางพัฒนา ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๑๔ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
๒. โรงเรียนบ้านหนองบึง
๓. โรงเรียนบ้านโนนหอม
๔. โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗
๕. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน
๖. โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
๗. โรงเรียนบ้านวังยาง
๘. โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
๙. โรเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
๑๐. โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย
๑๑. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
๑๒. โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
๑๓. โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๔. โรงเรียนบ้านยอดชาด

6011 Total View 1 View Today
(Visited 115 times, 1 visits today)