โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านผักขะย่า ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายทินกร ภาคนาม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยฯ

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1221 Total View 1 View Today
(Visited 195 times, 1 visits today)