โรงเรียนบ้านหนองบึง

โรงเรียนบ้านหนองบึง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายธีรพล ภูโทถ้ำ

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Link ที่เกี่ยวข้อง

882 Total View 1 View Today
(Visited 190 times, 1 visits today)