โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านหนองผักแว่น ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายไฉน มีบุญ

นายไฉน มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1108 Total View 1 View Today
(Visited 217 times, 1 visits today)