โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนน รพช.นาเหนือ-บ้านหนองสะโน หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง

 

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”(รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1053 Total View 2 View Today
(Visited 216 times, 1 visits today)