โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗

โรงเรียนโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านมิตรภาพ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายอำนวย ม้าวเมืองคำ

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

902 Total View 2 View Today
(Visited 179 times, 1 visits today)