โรงเรียนบ้านคำสว่าง

โรงเรียนบ้านคำสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางนภาภรณ์ มณีวรรณ

นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง

ห้องสมุดอาเซียน

กรมอาเซียน มอบห้องสมุดอาเซียนใหกับโรงเรียนบ้านคำสว่าง

รร.บ้านคำสว่าง_1497
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรี กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนและทำพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการ ให้กับโรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้รับมอบ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบ้านคำสว่าง

อ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

2900 Total View 1 View Today
(Visited 365 times, 1 visits today)