โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า

โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๖๗๑๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๘๘ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๕ คน มีข้าราชการครู ลูกจ้างทั้งหมด ๘ คน มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ และบ้านด่านเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Nongbou1

คำขวัญหรือปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง มีความสุข มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยชุมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๒. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้
๓. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๔. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๕. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัยให้ผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เพียงพอ
๗. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)
๑. คุณภาพด้านวิชาการทุกระดับช่วงชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ของช่วงชั้นและมาตรฐานหลักสูตร
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามศักยภาพ
๓. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณีที่ตนนับถือปฏิบัติ
๕. ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาสร้างองค์ความรู้ สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. ผู้เรียนมีความตระหนัก สำนึกรักบ้านเกิด มีความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตน
๗. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมตลอดจนอาคารเรียน อาคารประกอบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๘. ชุมชนมีความพอใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทีมไม่เกิน ๑๖ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ

 

ผลงานโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทีมไม่เกิน 16 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ
ผลงานโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทีมไม่เกิน ๑๖ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

2643 Total View 1 View Today
(Visited 374 times, 1 visits today)