โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

IMG_6654

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๗ ถนนนิตโย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๓-๖๓๑๐ htt://kphosena.ning.com E-mail : kphosena@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางกฤติยา โพธิ์เสนา

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

คติพจน์ของโรงเรียน รอบรู้ สู้งาน จัดการดี มีคุณธรรม

๑.๕ สีประจำโรงเรียน ฟ้า – เหลือง
สีฟ้า หมายถึง ผู้มีความรู้รอบรู้กว้างไกล
สีเหลือง หมายถึง ผู้มีคุณธรรมประจำใจ

๑.๖ วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น เคียงคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ก้าวทันประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชนและองค์กรอื่น
๑.๗ พันธกิจ
๑.จัดหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
๒.ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมพื้นบ้านและมุ่งทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด โดยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะด้านกีฬาให้เป็นเลิศ
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
๑.๘ เป้าประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
๔.เพื่อให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด
๕.เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้เอื้อต่อการปฏิรูปต่อการเรียนรู้และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง่าย ไหว้ดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ด้านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น หมายถึงการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุ และต่างระดับความสามารถ ซึ่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Co-operation) และการสนับสนุนจากเพื่อนในห้อง (Peer Support)

เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประสบผลสำเร็จ ดังประกาศเกียรติคุณที่ได้รับดังนี้
๑.ได้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗”จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒.เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างวิจัยระดับจังหวัดในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี๒๕๕๘
๔.ได้เป็นโรงเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม ดีเด่น “วันอาเซียน”ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
๕.ได้เป็นโรงเรียนจัดนิทรรศการหลักสูตรประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ดีเด่น “วันอาเซียน”ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
๖.ได้รับมอบ “มุมหนังสือ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย” โครงการรักการอ่าน
๗.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practices) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
๘.ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๘ จาก สพป.นพ.๑
๙.ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากสาธารณสุขอำเภอเมือง
๑๐.ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สมศ.
๑๑ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมช่วงชั้นที่๑และช่วงชั้นที่๒มหกรรมวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปี๒๕๕๗
๑๒.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน๑.ร้องเพลงสากลชาย ๒.ร้องเพลงสากลหญิง๓.เดี่ยวพิณ ๔.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_6678 IMG_6658 

IMG_6668 IMG_6666

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับสถานศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

2385 Total View 1 View Today
(Visited 477 times, 1 visits today)