โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๒ หมู่บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอภิเชษฐ บุตรวร

นายอภิเชษฐ บุตรวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกีบรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานสิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1390 Total View 1 View Today
(Visited 322 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...