๗. หนองญาตินาราชควาย

เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๑โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๒. โรงเรียนบ้านหนองญาติ
๓. โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
๔. โรงเรียนบ้านดงโชค
๕. โรงเรียนเมืองนครพนม
๖. โรงเรียนบ้านสร้างหิน
๗. โรงเรียนบ้านนาป่ง
๘. โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
๙. โรงเรียนบ้านคำพอก
๑๐. โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
๑๑. โรงเรียนบ้านนาราชควาย

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1213 Total View 1 View Today
(Visited 129 times, 1 visits today)