โรงเรียนบ้านนาราชควาย

โรงเรียนบ้านนาราชควาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตบริการ หมู่ที่ ๖, ๗, ๑๐ และ ๑๑ บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพรพิธ ควรรณสุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตบ้านนาราชควาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาราชควาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยนายอำเภอหนองบึกเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มแรกมีครู ๑ คน คือ นายแก่น นอนิล โดยใช้สถานที่วัดศรีบัวบานเป็นอาคารเรียน รับนักเรียนชาย-หญิง ทั้งตำบล และได้พยายามก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ จนแล้วเสร็จ และย้ายมาเรียนในที่ตั้งปัจจุบันในพื้นที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีผู้บริหารจากเริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๘ คน

นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย

วิสัยทัศน์
“ภายในปี ๒๕๕๙ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองของอาเซียน ครูได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในกาจัดการศึกษา”

พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ไหว้สวย ยิ้มใส ใฝ่การออม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาด้านคุณธรรม นำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต้มตามศักยภาพ
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐาน

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1043 Total View 1 View Today
(Visited 252 times, 1 visits today)