โรงเรียนเมืองนครพนม

โรงเรียนเมืองนครพนม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนนิตโย หมู่บ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเชิดชัย สินพูน

นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1016 Total View 2 View Today
(Visited 232 times, 1 visits today)