โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง

โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ถนนชยางกูร บ้านหัวบึงทุ่ง ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๕๔๐๗๐๔ โทรสาร ๐๔๒๕๔๐๗๐๔ Website : banhuabungthungschool.com, Email: www.kait๑๑@thaimail.com จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ๕ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พื้นที่บริการ มี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวบึงทุ่ง, บ้านหัวบึงท่า, บ้านธาตุเจริญ, บ้านหนองหอยทุ่ง, บ้านหนองหอยท่า, บ้านโคกสว่าง, บ้านดอนกลาง และบ้านดอนกลางทุ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือนายพลชัย สุขคณา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางดวงใจ ปรัญญา มีข้าราชการครู ๔๗ คน นักการภารโรง ๒ คน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน รวมบุคลากรทั้งหมด ๕๐ คน จำนวน ๒๔ ห้องเรียน มีนักเรียน ๘๓๕ คน

นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ

ปรัชญา “สุวิชาโน ภวํโหติ”คำขวัญ “เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น เป็นประชาธิปไตย”

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ด้านนักเรียน
๑. เด็กหญิงชนัญดา ส่งเสริม และเด็กชายพงษ์นรินทร์ แก้วสง่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
๒. เด็กหญิงอัจฉรา เจริญสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนเรียงความในประเด็น “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
๓. เด็กหญิงพรพรรณ ราชมณี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมนักอ่านข่าว/พิธีกรรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ จังหวัดนครราชสีมา และ ได้รับรางวัลชมเชยการอ่านบทร้อยแก้ว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. เด็กหญิงวิภาดา อาจวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหาธรรมะระดับประถมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากจังหวัดนครพนม
๕. เด็กหญิงสุรภา จรีรัตน์กูล และเด็กหญิงจุฑามาศ ตะวังทัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งตอบปัญหาสุขภาพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จังหวัดอุดรธานี
๖. เด็กหญิงณัฐกมล โฉมเฉลา เด็กหญิงชมภูนุช เลื่อนไชย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓ จังหวัดอุดรธานี
๗. เด็กชายชลธีร์ ทิพย์ประพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ “เรื่อง ๓ ดีชี้แนวทาง” และ เด็กหญิงนิติธา บัวสาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การเขียนเรียงความ “เรื่อง นโยบาย ๓ ดี ที่โรงเรียนของฉัน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๘. เด็กหญิงวิภาดา อาจวิชัย และเด็กหญิงภัทรดา คำลุน ทำคะแนน PRE-GIFTEDEP” ๕๔ ในประเภทคะแนน รวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ๔ ได้อันดับที่ ๑ ของจังหวัดนครพนม โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
๙. เด็กชายชิษณุพงษ์ กานิล เด็กหญิงชลธิชา วารีย์ เด็กหญิงวีรยา ปะนาโกเด็กหญิงอุมาวดี หมู่หม่นื ศรี เด็กหญิงสุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม ผา่ นการคัดเลือกระดับเหรียญทอง
๑๐. เด็กหญิงวัจนภรณ์ อรรคพิน เด็กหญิงศิริกาญจน์ ธราไกรวัฒน์ เด็กชายสหัสวรรษ พระปกปักรักษา เด็กหญิงณัฐณิชา สุยะ ผ่านการคัดเลือกระดับเหรียญเงินเด็กหญิงปวริศา พลหาญ เด็กหญิงสุภัคสินี วงศ์ตาขี่ ผ่านการคัดเลือกระดับเหรียญทองแดงการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
๑๑. เด็กหญิงปุณฑริกา ดอนสิงห์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขับร้องเพลงไทยสากล-สากล(หญิง)ระดับชั้น ป.๑-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จังหวัดมหาสารคาม และประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓ จังหวัดอุดรธานี
๑๒. เด็กชายเนติวัฒน์ พรมจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติ บัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 

 

ด้านครูผู้สอน
๑. นางกัลยา คำพรหม ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี พุทธศักราช ๒๕๕๕
๒. นางศรีมลฑา ไชยยงค์ เป็นครูรักการอ่านยอดเยี่ยมของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ และครูผู้สอนดีของสำนักงานคุรุสภาพ.ศ. ๒๕๔๘
๓. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุ เป็นครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านโรงเรียน เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๐th
NANMEEBOOKS READING CLUB

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1859 Total View 2 View Today
(Visited 452 times, 1 visits today)