โรงเรียนวัดพระธาตุพนม

โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร”  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ถนนชยางกูร บ้านสระพังทอง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายประชาชาติ รัตนวรรณี

นายประชาชาติ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

5864 Total View 2 View Today
(Visited 689 times, 1 visits today)