๙. ฝั่งแดงน้ำก่ำ

เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๑โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
๒. โรงเรียนบ้านนาคำ
๓. โรงเรียนบ้านคับพวง
๔. โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
๕. โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
๖. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
๗. โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)
๘. โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
๙. โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)
๑๐. โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)
๑๑. โรงเรียนบ้านโปรงหนองเปงใหม่จำปา

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

949 Total View 1 View Today
(Visited 151 times, 1 visits today)