โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ถนนมัธยมจันทร์ หมู่บ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางวราภรณ์ ชาเรื่องเดช

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติ บัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุุณีอุปถัมภ์)

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

อ้างอิง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

1119 Total View 1 View Today
(Visited 201 times, 1 visits today)