โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา

โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ถนนชยางกูร บ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายชำนาญ นวลฉ่ำ

นายชำนาญ นวลฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1245 Total View 1 View Today
(Visited 278 times, 1 visits today)