สถานศึกษาเอกชน

เครือข่ายเอกชนเมือง-ปลาปาก มีโรงเรียนในเครือข่าย ๖ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนสันตยานันท์
๒. โรงเรียนตงเจี่ย
๓. โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ
๔. โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย
๕. โรงเรียนอนุบาลมีสุข
๖. โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี

ครือข่ายศรีโคตรบูรณ์ มีโรงเรียนในเครือข่าย ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
๒. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
๓. โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
๔. โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร
๕. โรงเรียนเชษฐานงนุช
๖. โรงเรียนจุฬาวดี
๗. โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
๘. โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

Link ที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

4753 Total View 1 View Today
(Visited 202 times, 1 visits today)