1. กลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

นัยนานางธนัชญา นามเหลา
นางพัชรินทร์ นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนัยนา ฉายวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางธนัชญา นามเหลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประชารัฐ

 Link ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพื้นที่ชายแดน

Link ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

792 Total View 1 View Today
(Visited 173 times, 1 visits today)