การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ที่โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ผอ.เพชรนิล ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางลัดดา แสนคมคาย ครูโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนชอบเรียนโดยใช้Tablet  มีความสุขและสนุกกับการเรียน

ภาพกิจกรรมการนิเทศทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

267 Total View 1 View Today
(Visited 63 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)