การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิรมย์ พรหมอารักษ์ นางสุพรรณี พูลพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ นำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน

ภาพกิจกรรมการนิเทศทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

428 Total View 1 View Today
(Visited 16 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)