นิเทศ ติดตามผลการสอบคัดกรองการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เครือข่ายเรณูนคร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นายบุญถึง พรมสุ้ย นางจีรพร ตติยรัตน์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

375 Total View 1 View Today
(Visited 26 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)