นิเทศ กำกับติดตามดูและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะนิเทศ กำกับติดตามดูและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๕ โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น โรงเรียนนางามวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โรงเรียนบ้านดอนขาว และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณู จัดห้องสอบ ๖ ห้อง มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๑๖๔ คน โดยมีนายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร นายประสาท ปรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นายสาคร ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว และนายเวินมา บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ผลการนิเทศพบว่าโรงเรียนดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Link ที่เกี่ยวข้อง

424 Total View 1 View Today
(Visited 52 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)