นิเทศ กำกับติดตามดูและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะนิเทศ กำกับติดตามดูและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตามดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โดยมีนายอภิเดช ศรีหาเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น นายณัฐพล นามพลแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง

386 Total View 1 View Today
(Visited 32 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)