นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “โรงเรียนเรณููวิทยาคาร” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การประสานงานและช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะกรรมการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นำโดย นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีนางฉอ้อน มณีปกรณ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนเรณูวิทยาคาร นางวิลาวัลย์ เจตินัย หัวหน้าวิชาการโรงเรียน นางบุตรศรี พรหมจันทร์ นางมนัสนันท์ แสนลังพัฒนะ และนางณัฐริณี พลเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

735 Total View 2 View Today
(Visited 29 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)