การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดยการนำของนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลงานวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๗ โรง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ รวมผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจำนวน ๕๔ คน

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ สังเกตวิถีการรับ-ส่งนักเรียน, เริ่มต้นวันที่มีความหมายโดยกิจกรรมหน้าเสาธง, แบ่งกลุ่มสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียน, นำชมทั้งหมดเพื่อเข้าจกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น, AAR หลังการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น, คำถามสู่การเรียนรู้ร่วมกัน, กรอบคิดทางการศึกษา และการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกกะลา

กิจกรรมช่วงบ่าย ได้แก่ สังเกตจิตศึกษาช่วงบ่าย การทำ “Body Scan”, PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้สหวิชาชีพ, สติสันทนาการและระดับการสนทนา การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL : Ploblem Based Learning และ AAR หลังการเรียนรู้

กิจกรรมช่วงเย็น ได้แก่ ครูบันดาลใจ แรงบันดาลใจครู

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ ตื่นรู้สู่การมีสติ, การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา, การสร้างคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์, การใช้จิตวิทยาเชิงบวก และการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรมช่วงบ่าย ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL (ต่อ), AAR หลังการเรียนรู้

กิจกรรมช่วงเย็น ได้แก่ การศึกษาที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ ใจเข้มแข็งสู่กายที่แข็งแรง, กระบวนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นสูง และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมสู่การอ่านออกเขียนได้อย่างลึกซึ้ง

กิจกรรมช่วงบ่าย  ได้แก่ การทำแผนงานสู่การปฏิบัติในหน้างานจริง ของ สพป.นครพนม เขต ๑ และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

Link ที่เกี่ยวข้อง

582 Total View 1 View Today
(Visited 45 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)