นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โครงการ DLIT โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต ๑, นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒, นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ และนายพิชัย เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (สพป.นครพนม เขต ๑) นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น คณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ไปนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DLIT ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำชมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในชั้นเรียน

ภาพ : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันะธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

768 Total View 1 View Today
(Visited 111 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)