โครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑

“ประชารัฐ” นับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้ความร่วมมือ ร่วมใจของรัฐ และประชาสังคม เพื่อรร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวมพลังของประชาชนของชาติที่มาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะเอกชนนำและภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืนจากนโยบายดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้กำหนดให้มีคณะทำงานร่วมรัฐ เอกชน ประชาชน  จำนวน ๑๒ ชุด ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นประธานใน ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะที่ ๔ คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และคณะที่ ๑๑ คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

จากมตริคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน จึงได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในบทบาทภารกิจของภาครัฐตามนโยบายดังกล่าว โดยได้กำดนเป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใช้กลไกจากประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มคุณภาพคน และการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นเป็นการสมควรจัดทโครงการโรงเรียนประชารัฐขึั้น โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนต้นแบบในทุกตำบล รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน (ก่อนประมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ จำนวน ๒๑ โรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเปิดเพย ตรวจสอบได้
๓. มีระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
๔. มีรูปแบบการเรียนการสอน (Active learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการบริการชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

โรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

151702 Total View 21 View Today
(Visited 249 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)