นิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

15 มี.ค. 59_70

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. คณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายเพชรนิล ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน และคณะครูโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Link ที่เกี่ยวข้อง

840 Total View 1 View Today
(Visited 120 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)