นิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านนาแกน้อย นำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

1437 Total View 1 View Today
(Visited 105 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)