นักเรียน สพป.นครพนม เขต ๑ ยอดเยี่ยม คว้า ๒ เหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

ตามที่่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามมารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ อย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าว สู่ความเป็นสากล ซึ่งได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และจัดแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบสอง ระดับประเทศ) วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

มื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ สพฐ. ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) ผลปรากฎว่ามีนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) ดังนี้

๑. ผลการแข่งขันทางวิชาการฯ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑๕๗ คน เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (สพป.นครพนม เขต ๑) จำนวน ๒ คน ได้แก่ เด็กหญิงกรเกศ จิรัปปภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ อำเภอธาตุพนม และเด็กชายธนบูรณ์ นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองจะได้รับเกียรติบัตรรางวัล และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มีจำนวน ๓ คน ได้แก่ เด็กชายชนกชนม์ เนวะมาตย์ เด็กชายศิวกรณ์ เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม และเด็กชายศิวกร ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก อำเภอนาแก รางวัลชมเชย มี ๓ คน ได้แก่ เด็กหญิงฐานณิญา ธนาธนัยภัทร เด็กหญิงนัฐวดี เขียวไกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม และเด็กหญิงจุฬารัตน์ หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ

เด็กหญิงกรเกศ จิรับปภา รับเกียรติบัตรจาก นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ
เด็กชายธนบูรณ์ นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๒. ผลการแข่งขันทางวิชาการฯ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๓ คน ได้แก่ เด็กชายนิติภูมิ สิทธิเสนา เด็กชายภัทรพล วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก และเด็กหญิงรัญธิดา แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) รางวัลชมเชย มี ๓ คน ได้แก่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสุภา เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม และเด็กหญิงมนทกานติ คำมุก โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)

นิเทศออนไลน์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนทุกคนในความมุ่งมั่น เพียรพยายามในการศึกษาเรียนรู้ จนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว ครูผู้สอน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
๑. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)
๑.๑ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๑)
๑.๒ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๒)
๑.๓ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๓)
๒. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒.๑ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑.๑) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๔)
๒.๑.๒) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๕)
๒.๑.๓) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๖)
๒.๒ ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
๒.๒.๑) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๗)
๒.๒.๒) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๘)
๒.๒.๓) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย ๙)
๓. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๓ รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑) รุ่น ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
๓.๒) รุ่น ๒ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓.๓) รุ่น ๓ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)
๕. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๙
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. http://obecimso.net/home59/

Link ที่เกี่ยวข้อง

138963 Total View 25 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)