ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการคูปองพัฒนาครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) และ เขต ๒๓ (สกลนคร) โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้แก่ นางนิตยา นพเสาร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน

การพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On The Job Training) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนาครู

Link ที่เกี่ยวข้อง

957 Total View 1 View Today
(Visited 41 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)