โครงการคูปองพัฒนาครู สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงกับความต้องการ สอดล้องกับบริบทของพื้นที่ และรูปแบบในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ และให้ได้ความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู โดยเชื่อว่าครูเป็นผู้เรียน (Teachers as Learning) ที่ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้ดำเนินงานโครงการนำร่องคูปองพัมนาครูในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On The Job Training) และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนาครู

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
กลุ่มบริหารงานบุคคลของ สพป./สพม./สศศ. ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ข้าราชการครูผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป ในกรณีที่ผู้สนใจมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลแต่ละเขตเป็นผู้ให้คำแนะนำ

เงื่อนไข
กกกก๑. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น
กกกก๒. ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๘๐% ของการดำเนินการพัฒนา
กกกก๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาทำแบบประเมินการจัดการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในเว็บไซต์ www.teachercoupon.net

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) แล้ว ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจนครบ ๔๐ คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะที่ ๑ ก่อนพัฒนา

ที่ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน
1.การเตรียม
หลักสูตร
ก่อนวันที่
20 เม.ย. 59
จัดทำหลักสูตร หาวิทยากร- รายชื่อหลักสูตร
- รายชื่อวิทยากรประจำ
หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา
ภายในวันที่
20 เม.ย. 59
ส่ง MOU ให้ สพฐ.- MOU
- รายชื่อหลักสูตร
- รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา
สพฐ.
ภายในวันที่
21 เม.ย. 59
กรอกข้อมุลในเว็บไซต์- รายชื่อหลักสูตร
- รายชื่อวิทยากร
ประจำหลักสูตร
- www.teachercoupon.net
สถาบันอุดมศึกษา
2.ประชาสัมพันธ์
และรับสมัคร
ผู้เข้ารับการพัฒนา
ภายในวันที่
29 เม.ย. 59
สพฐ. อนุมัติหลักสูตร- รายชื่อสถาบัน
อุดมศึกษา
- รายชื่อหลักสูตร
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
สพฐ.
ภายในวันที่
29 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อสถาบัน
อุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงาน
พัฒนา และหลักสูตร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
- หนังสือราชการ
- รายชื่อมหาวิทยาลัย
- รายชื่อหลักสูตร
- ID PLAN
สพฐ.
วันที่ 2-15
พ.ค. 59
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ของ สพม./สพป./สศศ.
ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ประกาศประชาสัมพันธ์
- ID PLAN
สพม./สพป./สศศ.
ครู
3.คัดเลือกผู้เข้ารับ
การพัฒนา
ภายในวันที่
25 พ.ค. 59
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกรายชื่อผู้เข้ารับ
การพัฒนาลงในเว็บไซต์
และส่งรายชื่อเข้าร่วม
การพัฒนาให้กับสถาบัน
อุดมศึกษา
- www.trachercoupon.net
- หนังสือราชการนำส่งรายชื่อ
- ID PLAN
สพม./สพป./สศศ.
4.การโอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ให้กับสถาบัน
อุดมศึกษา
ภายในวันที่
2 มิ.ย. 59
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโอนงบประมาณ
ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นหน่วยพัฒนา
- รายชื่อครูที่เข้ารับการพัฒนา
- ใบเสร็จ
สพม./สพป./สศศ.
สถาบันอุมศึกษา
5. ประชุมงาน
ก่อนการพัฒนา
ตามความพร้อม
ของสถาบัน
อุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
จัดประชุมเตรียม
ความพร้อม ซักซ้อม
ความเข้าใจกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษา
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ศึกษานิเทศก์

ระยะที่ ๒ ระหว่างการพัฒนา

ที่ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน
1.การพัฒนามิ.ย. 59สถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการพัฒนาครู
- หลักสูตร
- เอกสารการอบรม
- บันทึกการ
Coaching & Mentoring
- สถาบันอุดมศึกษา
- ผู้เข้ารับการพัฒนา
- ศึกษานิเทศก์
มิ.ย. 59สถาบันอุดมศึกษา นัดหมาย
กับผู้เข้ารับการพัฒนา
และศึกษานิเทศก์เพื่อดำเนินการ Coaching & Mentoring
- บันทึกการ
Coaching & Mentoring
- สถาบันอุดมศึกษา
- ผู้เข้ารับการพัฒนา
- ศึกษานิเทศก์
- ผู้อำนวยการดรงเรียน
ครูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
ในปี 58
2.การออกเกียรติบัตรส.ค. 59สถาบันอุดมศึกษาออกเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา- เกียรติบัตร
- รายงานการทำแบบประเมิน
ในเว็บไซต์
- บันทึกเวลาการเข้ารับ
การประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา

ที่ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน
1.จัดทำสรุปผล
การดำเนินงาน
1 มิ.ย. - 30 ส.ค.
2559
ศึกษานิเทศก์จัดทำสรุปผล
การนิเทศติดตามส่ง
มหาวิทยาลัย
- บันทึกการนิเทศสพม./สพป./สศศ.
1 ก.ย. - 11 ก.ย.
2559
สถาบันอุดมศึกษา
จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
- รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
โครงการคูปองพัฒนาครู
สพป./สพม./สศศ.
สถาบันอุดมศึกษา
2.การประชุม
สรุปผล
การดำเนินงาน
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
2559
ประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน
โครงการคูปองพัฒนาครู
- สรุปผลการดำเนินงาน
ในรูปแบบ ไฟล์ word
รูปเล่ม
ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือส่ง สพป.นครพนม เขต ๑ แจ้งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู   แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

Link ที่เกี่ยวข้อง

151593 Total View 35 View Today
(Visited 294 times, 1 visits today)

2 thoughts on “โครงการคูปองพัฒนาครู สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 • 2016-08-05 at 10:22 pm
  Permalink

  โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้าพเจ้าเข้าอบรมที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อการอบรม “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์และคำถามและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกระบวนการคิด” ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมายและนำไปใช้ได้จริง วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและท่านเก่งมากจัดอบรมได้ทั้งความรู้และสนุกไม่เบื่อเลย ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรเป็นอย่างสูง

  • 2016-08-18 at 11:41 am
   Permalink

   ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ค่ะ ถ้าอยากแชร์ความรู้จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Comments are closed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)