หลักสูตรฝึกอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้ แนวคิด “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On The Job Training) และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะที่เป็นหน่วยพัฒนาครู รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) และ เขต ๒๓ (สกลนคร) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “โครงการคูปองพัฒนาครู” เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู
๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
English Intructional skill Develpment through Problem-Based Approach in English classroom
♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
dddddd๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จันทะดวง วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd๓. อาจารย์นวพร วรรณทอง วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
๒. การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Project-Based Learning Approach in Mathematic Instruction
  ♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดประไทย บุพศิริ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
dddddd๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ม่วงจันทร์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd๓. อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
๓. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Project-Based Learning Approach in Thai Language Instruction
♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd1.อาจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
dddddd2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd3. อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
๔. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Project-Based Learning Approach in Social studies Instruction
♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
ddกddd๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd๓. อาจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคำ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
dddddd๔. นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
๕. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Project-Based Learning Approach in Sciences Instruction
♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
dddddd๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd๓. อาจารย์เบญจพร อุผา วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล
๖. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา(STEM)
STEM Instruction Sciences classroom
♦ รายชื่อวิทยากร
dddddd๑. ดร.มาลี ศรีพรหม วิทยากรพี่เลี้ยงด้านหลักสูตร
dddddd๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เกษมสินธุ์ วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอน
dddddd๓. อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร วิทยากรพี่เลี้ยงด้านการนิเทศและประเมินผล

Link ที่เกี่ยวข้อง

129158 Total View 93 View Today
(Visited 130 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)