การติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการการติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ (ผชช.ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ ประธานคณะ) นางสาวสุมณฑา ลาภมูล (สคส.) นางสาวกัลยา ชูโชติ (สนผ.) นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ (สตผ.) นางวรรณี จันทรศิริ (กลุ่มสื่อฯ สวก.) ร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ นางจันทนีย์ ชูจันทร์ นางสาวกนกวรรณ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฏ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ดำเนินการติดตามการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและสภาพปัญหา ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนใช้ทันเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกโรงเรียนโดยพร้อมเพรียง ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขอบคุณภาพจากคุณลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

144550 Total View 26 View Today
(Visited 125 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)