การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๗๕ คน โดยมีนางรินทิพย์ วารี และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เข้ารับการอบรม

S__4595718

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

410 Total View 1 View Today
(Visited 56 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)