ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.๕) หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.๕, ซี ๑๐)
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

ก.ค.ศ. อนุมัติให้เลื่อนและมีวิทยฐานะเป็น ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ คนแรกของประเทศไทย

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ที่ประชุมอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ “ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางกิตติกร คัมภีรปรีชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางกิตติกร คัมภีรปรีชา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

 

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.การบริหารการศึกษา
พบ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Ed.D.Doctor of Education

ซึ่งถือเป็นรายแรกในรอบ ๔ ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ทุกสังกัด เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษแล้วจำนวน ๕ ราย คือ
๑) นายนคร ตังคะพิภพ ผอ.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
๒) นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
๓) นางสาวพลพิมล ชาญชัยเชาวน์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบางมด สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
๔) นายสมเดช ศรีแสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
๕) นางสาวรัตนา สถิตานนท์ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (สาขาภาษาไทย)

Link ที่เกี่ยวข้อง

147424 Total View 42 View Today
(Visited 1,612 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)