การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นำโดยนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนางสาวณฐมน ไชยเกตุ นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ได้ประชุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อำเภอเมืองนครพนม โดยมีนายปริญญา พรหมมา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้ารับการนิเทศติดตามประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ Smart Trainers โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในเขตอำเภอเมืองนครพนม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • หนังสือราชการ
  • คำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

504 Total View 1 View Today
(Visited 83 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)