การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จำนวน ๔ คน ดังนี้ ๑. นางพรนิภา วงษ์รัตนะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม ๒. นางศรีประนม ศรีสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก ๓. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนค และ ๔. นางสุวคนธ์ บุตรชาติ ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก 

478 Total View 2 View Today
(Visited 73 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)